Λειτουργία του Προγράμματος

Οι Εκπαιδευτικές Δράσεις (Σεμινάρια, Μαθήματα και Ενότητες Σπουδών) του Προγράμματος είναι διάρκειας από 3 έως 10 εβδομάδες, αναλόγως του τύπου και του είδους ως εξής:

  Αρ. Εβδομάδων*
Επαγγελματικά Σεμινάρια Μικρής Διάρκειας 3
Επαγγελματικά Σεμινάρια Μεγάλης Διάρκειας 6
Μαθήματα 10
Θεματικές Ενότητες 40 εβδομάδες μαθημάτων

(10 ημερολογιακές εβδομάδες)**

 • Η διάρκεια κάθε δράσης ανακοινώνεται με την ανακοίνωση του προγράμματος. Δυνατότητα παράτασης ολοκλήρωσης της κάθε δράσης δεν υπάρχει με μόνες εξαιρέσεις σοβαρό ιατρικό θέμα ή σοβαρό οικογενειακό γεγονός. Αυτά εξετάζονται και αποφασίζονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος σε συνεργασία από τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικής Δράσης, η δε απόφαση του είναι δεσμευτική, απόλυτη και μη δυναμένη αμφισβήτησης.
 • Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθούν βάσει του προσωπικού τους χρόνου και ανεξαρτήτως χώρου στον οποίο βρίσκονται, εντός της χρονικής διάρκειας που προσφέρεται η κάθε Δράση.
 • Η αποδοχή συμμετοχής στην κάθε Δράση του Προγράμματος γίνεται κατόπιν εγκρίσεως από τη Γραμματεία του Προγράμματος με ηλεκτρονική ενημέρωση του Σπουδαστή και την εξόφληση (τμηματική ή εις όλον) των υποχρεώσεων. Η καταβολή σηματοδοτεί ότι ο κάθε συμμετέχων / συμμετέχουσα συμφωνεί απολύτως με τους όρους και τις προϋποθέσεις ανέκκλητα και απόλυτα.
 • Με την αποδοχή συμμετοχής, ο κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα ταυτοποιείται μοναδικά και οι κωδικοί πρόσβασης που παραλαμβάνει είναι προσωπικοί και μη μεταβιβάσιμοι. Αυτοί οι κωδικοί αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη Δράση/ Δράσεις, δίνοντας την δυνατότητα πρόσβασης στις ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:
  • Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στην πλατφόρμα του προγράμματος και περιλαμβάνει ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) σημειώσεις μαθήματος, υποδειγματικές ασκήσεις, ασκήσεις, υποστηρικτικό υλικό, video, κλπ
  • Χώρους Forum / Chat, όπου κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα μπορεί να συνομιλεί με άλλους συμμετέχοντες/ουσες καθώς και με το εκπαιδευτικό / ακαδημαϊκό προσωπικό,
  • Επικοινωνία με την Γραμματεία του Προγράμματος, για κάθε θέμα ή πρόβλημα ήθελε προκύψει,
  • Συγκεκριμένες Συνδέσεις (Links) με τοποθεσίες στο Διαδίκτυο όπου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να βρίσκουν υλικό (άρθρα, στατιστικά στοιχεία, διαλέξεις, ομιλίες, περιοδικά, εφημερίδες κ.λπ.) σχετικά με τις εργασίες και με ό,τι άλλο βοηθά την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα.
 • Κάθε Υπεύθυνος Εκπαιδευτικής Δράσης παρέχει υλικό το οποίο είναι ελεύθερο προς χρήση των σπουδαστών και ελεύθερο βαρών και περιορισμών πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι απόλυτη ευθύνη του να λάβει όλες τις απαραίτητες σχετικές άδειες, τις οποίες τις μεταβιβάζει ελεύθερα και απόλυτα στο Πρόγραμμα.
 • Το πρόγραμμα αποκτά την απόλυτη πνευματική ιδιοκτησία επί των εκπαιδευτικών υλικών και μπορεί να τα διαθέτει όπως αυτό επιθυμεί χωρίς περιορισμούς.
 • Ποιοτικός Έλεγχος: Στα πλαίσια διασφάλισης της ποιότητας του Προγράμματος διενεργούνται τυχαίοι Δειγματοληπτικοί Έλεγχοι Ταυτοποίησης. Η διαδικασία «Δειγματοληπτικοί Ελέγχου Ταυτοποίησης Συμμετέχοντος» στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, εξουσιοδοτημένο στέλεχος του Προγράμματος, επικοινωνεί τηλεφωνικώς με ένα τυχαίο δείγμα εκπαιδευόμενων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του προγράμματος, εάν αντιμετώπισαν προβλήματα σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό, την επικοινωνία με τον ορισμένο Υπεύθυνο Εκπαιδευτικής Δράσης, καθώς και με τη γενικότερη μαθησιακή διαδικασία.
 • Σε περίπτωση μη συμμετοχής του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία Δειγματοληπτικού Ελέγχου Ταυτοποίησης ή μη ταυτοποίησής του κατά τη διεξαγωγή της, δεν χορηγείται το πιστοποιητικό σπουδών, ακόμα και αν η βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει ο εγγεγραμμένος στο πρόγραμμα είναι προβιβάσιμη.
 • Υποχρεώσεις Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος και Υπεύθυνου της Εκπαιδευτικής Δράσης: είναι οι κατεξοχήν αρμόδιοι για τη δομή και λειτουργία του προγράμματος σπουδών της κάθε Δράσης και φροντίζει για:
  • Σύγχρονη και ασύγχρονη διάλεξη πάνω στα θεματικά αντικείμενα (μαθήματα) του προγράμματος
  • Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, ανακοινώσεων, χρονοδιαγράμματος, βαθμολογιών
  • Επικοινωνία με σπουδαστές
  • Επικοινωνία με άλλους Διδάσκοντες
  • Επικοινωνία καθώς και ενημέρωση για κάθε θέμα ήθελε απαιτηθεί του Επιστημονικώς Υπευθύνου