Κύκλοι – Δράσεις – Ενότητες

To πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει διάφορες Εκπαιδευτικές Δράσεις που εξειδικεύονται ως ακολούθως:

  Αρ. Εβδομάδων*
Επαγγελματικά Σεμινάρια Μικρής Διάρκειας 3
Επαγγελματικά Σεμινάρια Μεγάλης Διάρκειας 6
Μαθήματα 10
Θεματικές Ενότητες Σπουδών (4 Μαθήματα) 4Χ10 εβδομάδες μαθημάτων

(10 ημερολογιακές εβδομάδες)**

* Κάθε διδακτική εβδομάδα περιλαμβάνει 2 ώρες εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας (παρουσίαση, διαφάνειες, video ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό) και 6 ώρες ατομικής μελέτης.

** Η έναρξη και η λήξη κάθε δράσης προσδιορίζεται ημερολογιακά από την διεύθυνση του προγράμματος

Η έναρξη κάθε δράσης θα ανακοινώνεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Προγράμματος καθώς και σε/με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο κατά περίπτωση. Κάθε Δράση έχει το δικό της χρονοδιάγραμμα.

Αναφορικά με τις αιτήσεις συμμετοχής, σε κάθε Δράση θα ανακοινώνονται ψηφιακά στην ιστοσελίδα του προγράμματος ενημερώνοντας και το πότε θα γίνονται δεκτές.