Τίτλοι Σπουδών

Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης Δράσης

Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε Εκπαιδευτικής Δράσης (σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε δράσης όπως αυτές ανακοινώνονται) οδηγεί στη χορήγηση αντίστοιχων πιστοποιητικών στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ