Εκπτωτική Πολιτική

Στους υποψήφιους σπουδαστές, οι οποίοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα e-learning υπάγονται αποδεδειγμένα σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες, δύναται να χορηγηθεί έκπτωση επί του συνόλου των διδάκτρων κατά το ποσοστό που έχει θεσπιστεί κατά περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή της αίτησης θα συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο και κατά την εγγραφή, ή το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών να αναρτώνται ψηφιακά τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σπουδαστές και Απόφοιτοι των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων που προσφέρει το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά 20% Αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
Απόφοιτοι των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων που προσφέρει το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 10 % Αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
Απόφοιτοι του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά 20% Αντίγραφο πτυχίου
Απόφοιτοι του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 10% Αντίγραφο πτυχίου
Πολύτεκνοι 20% Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης πολυτέκνου ή Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από Α.Σ.Π.Ε
Συμμετέχοντες σε δύο διαφορετικές Δράσεις στη διάρκεια ενός έτους από την έναρξη της 1ης δράσης 20% Δεν απαιτείται κάποιο δικαιολογητικό
Συμμετέχοντες σε τρεις ή περισσότερες Δράσεις στη διάρκεια ενός έτους από την έναρξη της 1ης δράσης 25% Δεν απαιτείται κάποιο δικαιολογητικό
Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) 30% Βεβαίωση από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ότι το άτομο χαρακτηρίζεται ως ΑΜΕΑ
Άνεργοι 20% Βεβαίωση Ανεργίας ΟΑΕ∆ ή αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας
Συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν προταθεί από συμμετέχοντα προηγούμενων ετών 5% Επιστολή υποστήριξης υποψηφίου από απόφοιτο Δράσης
Εταιρείες με > 5 συμμετέχοντες σε δράσεις του προγράμματος 10% Δεν απαιτείται κάποιο δικαιολογητικό
Εταιρείες με > 10 συμμετέχοντες σε δράσεις του προγράμματος 15% Δεν απαιτείται κάποιο δικαιολογητικό

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω εκπτώσεις δε λειτουργούν αθροιστικά, συνεπώς, είναι δυνατό να εγκριθεί ένας τύπος έκπτωσης, της ελεύθερης επιλογής του υποψήφιου σπουδαστή.

Σε περιπτώσεις οργανωμένων αιτήσεων (π.χ. Εταιρεία) που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν άνω των 15 συμμετεχόντων, είναι στην διακριτική ευχέρεια του Επιστημονικού Υπευθύνου, ο οποίος από κοινού με τον Εκπαιδευτή ορίζουν το ποσοστό συνολικής έκπτωσης.