Αιτήσεις – Προαπαιτούμενα

Το Πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις από:

    • αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία θα διευρύνουν τους ορίζοντες τους, θα αποκτήσουν υψηλού επιπέδου γνώση και εχέγγυα για την αγορά εργασίας,
    • πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της Αλλοδαπής
    • εργαζόμενους και ενδιαφερόμενους στον χώρο της Ναυτιλίας, ανεξάρτητα του επιπέδου εκπαίδευσης τους, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο τομέα.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος. Σε περίπτωση αποδοχής, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τις τεχνικές λεπτομέρειες καθώς και για τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις χρηματικές υποχρεώσεις.