Οι εγγραφές για το παρόν ακαδημαϊκό έτος, είναι και θα παραμένουν ανοιχτές μέχρι το τέλος της ακαδημαϊκής περιόδου.

  • Τα σεμινάρια κάθε είδους που παρέχονται μέσω του προγράμματος αυτού είναι εξ’ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και διεκπεραιώνονται αποκλειστικά, από τον κάθε σπουδαστή/στρια ατομικά, όποτε θελήσει και σε όποιες ώρες επιλέξει ο καθένας τους.
  • Υπάρχουν σεμινάρια στην ελληνική γλώσσα κάποια στην αγγλική και κάποια που παρέχονται και στις δυο γλώσσες (η επιλογή γίνεται κατά την πλοήγηση στην ελληνική και αγγλική σελίδα).
  • Από τη στιγμή που επιλεχθεί κάποιο σεμινάριο που ενδιαφέρει τον/την κάθε σπουδαστή/στρια, επιλέγει το πεδίο “αγορά του μαθήματος”, όπου μετά την διεκπεραίωση καταβολής του σχετικού αντιτίμου, μέσω του ΚΕΠΠ (Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς), ακολουθεί διαδικασία έγκρισης πρόσβασης, στην αποκλειστική για αυτόν/την σελίδα του μαθήματος, για ενασχόληση στα πλαίσια του αντικειμένου σε όποια ώρα και ημέρα επιλέγει.
  • Το κάθε σεμινάριο διαρθρώνεται σε Κεφάλαια-Ενότητες. Στο τέλος του κάθε Κεφαλαίου-Ενότητας υπάρχουν ερωτήσεις για αξιολόγηση της απόδοσης του/της σπουδαστή/στρια αλλά και αξιολόγηση του Κεφαλαίου-Ενότητας από τον σπουδαστή/στρια. Θα πρέπει να απαντηθούν σωστά οι ερωτήσεις (>50%) του κάθε Κεφαλαίου-Ενότητας για να υπάρξει δυνατότητα μετάβασης στο επόμενο Κεφάλαιο-Ενότητα.
  • Όταν ολοκληρωθεί το σύνολο της ύλης και απαντηθούν σωστά (>50%) οι ερωτήσεις του τελευταίου Κεφαλαίου-Ενότητας, τότε πλέον ακολουθεί η διαδικασία έκδοσης και παροχής Πιστοποιητικού Επιτυχούς Παρακολούθησης, από το Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 

Υπενθυμίζουμε όμως ότι ο χρόνος παρακολούθησης δεν είναι απεριόριστος.

  • Τα μικρής διάρκειας σεμινάρια έχουν αποκλειστικώς και αυστηρώς διάρκεια 3 εβδομάδων παρακολούθησης, από την ημέρα έναρξης.
  • Τα μεγάλης διάρκειας σεμινάρια έχουν αποκλειστικώς και αυστηρώς διάρκεια 6 εβδομάδες παρακολούθησης από την ημέρα έναρξης.
  • Τα μαθήματα έχουν αποκλειστικώς και αυστηρώς διάρκεια 10 εβδομάδες από την ημέρα έναρξης.

 

Η ημερομηνία έναρξης είναι η ημέρα διεκπεραίωσης της καταβολής των διδάκτρων